VoyForums
[ Show ]
Support VoyForums
[ Shrink ]
VoyForums Announcement: Programming and providing support for this service has been a labor of love since 1997. We are one of the few services online who values our users' privacy, and have never sold your information. We have even fought hard to defend your privacy in legal cases; however, we've done it with almost no financial support -- paying out of pocket to continue providing the service. Due to the issues imposed on us by advertisers, we also stopped hosting most ads on the forums many years ago. We hope you appreciate our efforts.

Show your support by donating any amount. (Note: We are still technically a for-profit company, so your contribution is not tax-deductible.) PayPal Acct: Feedback:

Donate to VoyForums (PayPal):

Thu July 25, 2024 00:10:49Login ] [ Contact Forum Admin ] [ Main index ] [ Post a new message ] [ Search | Check update time | Archives: 123456789[10] ]
Subject: Re: <同事三分親>中的廣東話鬼佬~~~布偉傑


Author:
bonactive
[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]
Date Posted: 00:15:49 09/19/07 Wed
In reply to: man 's message, "<同事三分親>中的廣東話鬼佬~~~布偉傑" on 21:51:08 09/18/07 Tue

> >src="http://tvcity.tvb.com/drama/best_selling_secrets/u
>i/cast_12.jpg">
>
>老 外 演 員 講 得 一 口 流 利 廣 東 話 , 除 了 觀 眾
>熟 識 的河 國 榮 和 喬 寶 寶 外 , 近 日 多 了 一 位
>在 無 處 境 劇 《 同 事 三 分 親 》 中 扮 湯 盈 盈 夫
>婿 的 布偉 傑 , 他 對 中 國 文 化 愛 到 發 燒 , 7 年
>前放 棄 高 薪 要 職 , 轉 行 當 全 職 臨 記 , 一 圓
>當 藝人 的 夢 想 。 布 偉 傑 日 前 接 受 訪 問 , 更
>仿效 特 首 曾 蔭 權 競 選 口 號 , 親 筆 撰 寫 一 句
>「 我要 做 好 呢 份 工 」 , 承 諾 把 歡 樂 帶 給 觀
>眾。
>在 無 處 境 劇 《 同 事 三 分 親 》 中 扮 演 湯 盈 盈
>夫 婿 的 外 籍 演 員 布 偉 傑 , 操 得 一 口 流 利
>的廣 東 話 , 他 95 年 來 港 英 文 , 逗 留 一 年 半
>, 已 對 這 個 彈 丸 之 地 產 生 感 情 , 其 後 他
>返回 美 國 進 修 中 國 文 學 課 程 , 99 年 下 定 決
>心 做 過 江 龍 , 希 望 可 以 把 中 文 學 以 致 用 。
>現年 34 歲 的 布 偉 傑 表 示 95 年 在 電 視 看 過 河
>國 榮 的 演 出 , 深 受 影 響 , 他 對 演 藝 方 面同樣
>有 濃 厚 興 趣 : 「 我 當 時 已 同 自 己 講 , 將 來
>一 定 要 做 第 二 個 河 國 榮 。 」 為 了 這 個目標 ,
>布 偉 傑 苦 學 廣 東 話 , 他 當 時 任 職 IT 界 , 兼
>職 當 臨 時 演 員 一 過 戲 癮 , 布 偉 傑說: 「 我 都
>知 自 己 係 鬼 佬 , 外 形 局 限 演 某 角 色 , 一 定
>冇 機 會 做 主 角 , 我 入 行 唔 係 要做 明 星 , 我
>係 好 鍾 意 做 演 員 , 希 望 將 歡 樂 帶 畀 觀 眾 。
>」
>布偉 傑 為 了 專 注 幕 前 演 出 , 在 2000 年 毅 然 放
>棄 月 薪 達 6 、 7 萬 的 IT 工 作 , 決 心 全職做 臨
>時 演 員 , 他 說 : 「 始 終 做 臨 時 演 員 收 入 好
>唔 穩 定 , 我 試 過 有 一 個 月 只 係 賺 到 5,000 蚊
>, 支 付 屋 租 後 , 我 成 個 月 只 得 2,000 蚊 使 ,
>生 活 好 刻 苦 , 要 食 杯 捱 包 , 不過 都 冇 動 搖
>我 決 心 , 好 彩 我 身 邊 朋 友 好 支 持 我 , 我 冇
>錢 冇 工 開 時 , 佢 成 日 接 濟 請 我開 飯 。 」
>
>布偉 傑 更 表 示 要 學 特 首 曾 蔭 權 競 選 口 號 一
>樣 , 並 用 筆 即 場 寫 下 : 「 我 要 做 好 呢 份
>工。」 雖 然 有 些 中 文 字 他 不 太 記 得 , 需 要 記
>者 從 旁 提 示 , 但 他 寫 的 字 仍 十 分 工 整 ,
>值得一 讚 。
>
> 一 直 受 河 國 榮 影 響 的 布 偉 傑 可 謂 惺 惺 相 惜
>, 這 次 有 機 會 參 演 《 同 》 劇 , 他 表 示 都
>是河 國 榮 帶 挈 , 布 偉 傑 說 : 「 我 聽 講 無 最
>初 揀 角 時 , 首 選 河 國 榮 , 但 係 佢 呢 段 時 間
>忙緊 搞 舞 台 劇 , 所 以 佢 同 公 司 推 薦 我 , 佢
>話 唔 想 無 只 係 得 佢 一 個 鬼 佬 演 員 , 公 司 就
>畀呢 個 機 會 我 , 最 開 心 仲 係 無 簽 埋 我 做 合
>約 演 員 。 」
>
> 布 偉 傑 在 《 同 》 劇 中 , 與 湯 盈 盈 扮 演 一 對
>小 夫 妻 , 他 說 : 「 呢 套 劇 播 幾 集 , 我 出
>街都 有 巿 民 猛 叫 我 角 色 『 韋 一 』 個 名 , 雖
>然 佢 未 必 叫 得 出 我 真 名 , 不 過 嗌 得 出 我 個
>角色 名 都 已 經 畀 我 好 大 滿 足 感 , 證 明 佢 對
>我 有 印 象 。 」
>
> 布偉 傑 認 為 自 己 在 《 同 》 劇 中 表 現 得 60 至
>70 分 , 他 解 釋 說 : 「 我 翻 睇 錄 影 帶 , 覺得自
>己 表 現 好 生 硬 , 我 會 逐 一 改 進 , 做 到 最 好
>。 」 布 偉 傑 有 意 演 而 優 則 導 , 他 說 :「我 諗
>住 累 積 10 年 演 出 經 驗 之 後 , 有 機 會 轉 做 幕
>後 , 一 嘗 當 導 演 滋 味 。 」
>
>提 到 布 偉 傑 的 廣 東 話 進 步 神 速 , 原 來 他 的
>女 友 也 應 記 一 功 , 他 說 : 「 我 識 全 部 係
>香港 女 朋 友 , 佢 同 我 拍 拖 蝕 底 晒 , 因 為 佢
>英 文 冇 進 步 , 相 反 我 就 多 練 廣 東 話 機 會 ,
>家我 反 而 唔 鍾 意 講 英 文 , 我 覺 得 講 廣 東 話
>先 可 以 真 正 表 達 到 自 己 感 受 。 」


related with sfxc ? =_=

[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]


[ Contact Forum Admin ]


Forum timezone: GMT+7
VF Version: 3.00b, ConfDB:
Before posting please read our privacy policy.
VoyForums(tm) is a Free Service from Voyager Info-Systems.
Copyright © 1998-2019 Voyager Info-Systems. All Rights Reserved.