VoyForums

Wed June 29, 2022 06:08:34Login ] [ Contact Forum Admin ] [ Main index ] [ Post a new message ] [ Search | Check update time | Archives: 123456789[10] ]
Subject: Re: <同事三分親>中的廣東話鬼佬~~~布偉傑


Author:
bonactive
[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]
Date Posted: 00:15:49 09/19/07 Wed
In reply to: man 's message, "<同事三分親>中的廣東話鬼佬~~~布偉傑" on 21:51:08 09/18/07 Tue

> >src="http://tvcity.tvb.com/drama/best_selling_secrets/u
>i/cast_12.jpg">
>
>老 外 演 員 講 得 一 口 流 利 廣 東 話 , 除 了 觀 眾
>熟 識 的河 國 榮 和 喬 寶 寶 外 , 近 日 多 了 一 位
>在 無 處 境 劇 《 同 事 三 分 親 》 中 扮 湯 盈 盈 夫
>婿 的 布偉 傑 , 他 對 中 國 文 化 愛 到 發 燒 , 7 年
>前放 棄 高 薪 要 職 , 轉 行 當 全 職 臨 記 , 一 圓
>當 藝人 的 夢 想 。 布 偉 傑 日 前 接 受 訪 問 , 更
>仿效 特 首 曾 蔭 權 競 選 口 號 , 親 筆 撰 寫 一 句
>「 我要 做 好 呢 份 工 」 , 承 諾 把 歡 樂 帶 給 觀
>眾。
>在 無 處 境 劇 《 同 事 三 分 親 》 中 扮 演 湯 盈 盈
>夫 婿 的 外 籍 演 員 布 偉 傑 , 操 得 一 口 流 利
>的廣 東 話 , 他 95 年 來 港 英 文 , 逗 留 一 年 半
>, 已 對 這 個 彈 丸 之 地 產 生 感 情 , 其 後 他
>返回 美 國 進 修 中 國 文 學 課 程 , 99 年 下 定 決
>心 做 過 江 龍 , 希 望 可 以 把 中 文 學 以 致 用 。
>現年 34 歲 的 布 偉 傑 表 示 95 年 在 電 視 看 過 河
>國 榮 的 演 出 , 深 受 影 響 , 他 對 演 藝 方 面同樣
>有 濃 厚 興 趣 : 「 我 當 時 已 同 自 己 講 , 將 來
>一 定 要 做 第 二 個 河 國 榮 。 」 為 了 這 個目標 ,
>布 偉 傑 苦 學 廣 東 話 , 他 當 時 任 職 IT 界 , 兼
>職 當 臨 時 演 員 一 過 戲 癮 , 布 偉 傑說: 「 我 都
>知 自 己 係 鬼 佬 , 外 形 局 限 演 某 角 色 , 一 定
>冇 機 會 做 主 角 , 我 入 行 唔 係 要做 明 星 , 我
>係 好 鍾 意 做 演 員 , 希 望 將 歡 樂 帶 畀 觀 眾 。
>」
>布偉 傑 為 了 專 注 幕 前 演 出 , 在 2000 年 毅 然 放
>棄 月 薪 達 6 、 7 萬 的 IT 工 作 , 決 心 全職做 臨
>時 演 員 , 他 說 : 「 始 終 做 臨 時 演 員 收 入 好
>唔 穩 定 , 我 試 過 有 一 個 月 只 係 賺 到 5,000 蚊
>, 支 付 屋 租 後 , 我 成 個 月 只 得 2,000 蚊 使 ,
>生 活 好 刻 苦 , 要 食 杯 捱 包 , 不過 都 冇 動 搖
>我 決 心 , 好 彩 我 身 邊 朋 友 好 支 持 我 , 我 冇
>錢 冇 工 開 時 , 佢 成 日 接 濟 請 我開 飯 。 」
>
>布偉 傑 更 表 示 要 學 特 首 曾 蔭 權 競 選 口 號 一
>樣 , 並 用 筆 即 場 寫 下 : 「 我 要 做 好 呢 份
>工。」 雖 然 有 些 中 文 字 他 不 太 記 得 , 需 要 記
>者 從 旁 提 示 , 但 他 寫 的 字 仍 十 分 工 整 ,
>值得一 讚 。
>
> 一 直 受 河 國 榮 影 響 的 布 偉 傑 可 謂 惺 惺 相 惜
>, 這 次 有 機 會 參 演 《 同 》 劇 , 他 表 示 都
>是河 國 榮 帶 挈 , 布 偉 傑 說 : 「 我 聽 講 無 最
>初 揀 角 時 , 首 選 河 國 榮 , 但 係 佢 呢 段 時 間
>忙緊 搞 舞 台 劇 , 所 以 佢 同 公 司 推 薦 我 , 佢
>話 唔 想 無 只 係 得 佢 一 個 鬼 佬 演 員 , 公 司 就
>畀呢 個 機 會 我 , 最 開 心 仲 係 無 簽 埋 我 做 合
>約 演 員 。 」
>
> 布 偉 傑 在 《 同 》 劇 中 , 與 湯 盈 盈 扮 演 一 對
>小 夫 妻 , 他 說 : 「 呢 套 劇 播 幾 集 , 我 出
>街都 有 巿 民 猛 叫 我 角 色 『 韋 一 』 個 名 , 雖
>然 佢 未 必 叫 得 出 我 真 名 , 不 過 嗌 得 出 我 個
>角色 名 都 已 經 畀 我 好 大 滿 足 感 , 證 明 佢 對
>我 有 印 象 。 」
>
> 布偉 傑 認 為 自 己 在 《 同 》 劇 中 表 現 得 60 至
>70 分 , 他 解 釋 說 : 「 我 翻 睇 錄 影 帶 , 覺得自
>己 表 現 好 生 硬 , 我 會 逐 一 改 進 , 做 到 最 好
>。 」 布 偉 傑 有 意 演 而 優 則 導 , 他 說 :「我 諗
>住 累 積 10 年 演 出 經 驗 之 後 , 有 機 會 轉 做 幕
>後 , 一 嘗 當 導 演 滋 味 。 」
>
>提 到 布 偉 傑 的 廣 東 話 進 步 神 速 , 原 來 他 的
>女 友 也 應 記 一 功 , 他 說 : 「 我 識 全 部 係
>香港 女 朋 友 , 佢 同 我 拍 拖 蝕 底 晒 , 因 為 佢
>英 文 冇 進 步 , 相 反 我 就 多 練 廣 東 話 機 會 ,
>家我 反 而 唔 鍾 意 講 英 文 , 我 覺 得 講 廣 東 話
>先 可 以 真 正 表 達 到 自 己 感 受 。 」


related with sfxc ? =_=

[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]


[ Contact Forum Admin ]


Forum timezone: GMT+7
VF Version: 3.00b, ConfDB:
Before posting please read our privacy policy.
VoyForums(tm) is a Free Service from Voyager Info-Systems.
Copyright © 1998-2019 Voyager Info-Systems. All Rights Reserved.