VoyForums
[ Show ]
Support VoyForums
[ Shrink ]
VoyForums Announcement: Programming and providing support for this service has been a labor of love since 1997. We are one of the few services online who values our users' privacy, and have never sold your information. We have even fought hard to defend your privacy in legal cases; however, we've done it with almost no financial support -- paying out of pocket to continue providing the service. Due to the issues imposed on us by advertisers, we also stopped hosting most ads on the forums many years ago. We hope you appreciate our efforts.

Show your support by donating any amount. (Note: We are still technically a for-profit company, so your contribution is not tax-deductible.) PayPal Acct: Feedback:

Donate to VoyForums (PayPal):

01/23/21 06:03:17Login ] [ Main index ] [ Post a new message ] [ Search | Check update time | Archives: 12345[6]78 ]


[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]

Date Posted: 07/12/01 23:03:18
Author: abbas mamatimin
Subject: UIY ghi toghrisida

From: abbas mamatimin
Date: Fri Jan 5, 2001 2:47 am
Subject: UIY ghi toghrisida:


Assalaam qaedirlik tordaxlar:
Toewaendiki koez qaraxlirimni vaer qaysingizlar bilaen
ortaqlaxmaqqimaen,waqit ciqirip koeruip beqixinglarni
uimit qilimaen.("h," "v"bilaen ipadilaendi)
1.Maen "bundaq talixiximizning vicqandaq paydisi yoq,
ahirqi visapta voekuimaet bekitkaen boyicae ix elip
barimiz."digaen koez qaraxqa qoxulmaymaen.Velimu biz
nurghun ixlarda muxu suikuit qilix idiyimiz bilaen
oezimizning ang vaqqani,qanunluq voquq maenpaetimizni
qoghduyalmay kaelduq.Toghra baelkim tirixcanliqimiz
yoqqa ciqixi muimkin.Lekin vicqandaq tirixcanliq
koersaetmigaendin yahxiraq.Cunki buningda azraq
bolsimu uimit bolidu."vatta qawrae bexidimu uimit
yaxaydu."Meningcae vaer qandaq vaqitta,xara'itta
uimitvar boliximiz keraek.Bir millaetning zor
ixi uicuin bir naeccae kixining waqit saerp qilixi
tamamaen zoeruir.
2.Maen yaenila bu yeziqning aldi bilaen bizning
haelqimizgae paydiliq bolixini uimit qilimaen.
yaeni yengi uigaenguicilaer ittik uiginalaeydighan,
oqux suiritigae taesir yaetmaeydighan bolixi keraek.
Oylap baqayli,aegaer biz "ae"bilaen "e" ni
paeriqlaendurmisaek,saebi balilar heli yilghicae
bir soezni aldi bilaen "e" bilaen oqup baqidu,
andin keyin "ae" bilaen oqup baqidu.aegaer sawiyisi
yuqiriraq yani u anglap baqmighan soez bolsa u qandaq
oqixini bilaelmaey qalidu yaki hatasi boyicae
oquydu.Bu balilarning soez bayliqini koepaytixigae
vae tilni buzmay soezlixigae tosalghu bolup qalidu.
3.Dunyagha yuizlinix digaendae vaergizmu baxqa
millaetlaer bizning yeziqimizni uigaengaendae
asan bolixini aemaes(bundaqlar navayiti az),biz
baxqa dunyawi tillarni uigaengaendae qolayliq
bolixini oyliximiz keraek.Maen Millaetlaer
Universitida Engilizcae berix jaeryanida xuni
vis qildimki oqughucilar [e],[ae]ni eniq koersuituip
baermigicae paerqlaenduiraelmaeydu.Bundaq misallar
navayiti koep.Agaer bizning yeziqimiz haelaraliq
tiransipiksiyaegae yeqinlaxsa u valda coqum bizning
oqughucilirimizning til uiginixigae paydiliq bolidu.
Vammimizgae ayan til uiginix millitimizning taeraeqqi
qilixidiki vael qilghuc amillarning birsi.
4.Bizning "q"varpimiz Engiliz tili bilaen
toqunuxmisimu
lekin oquxta paerq bar."qu[kw]"qilinip oqulidu.U vaem
haenzu tili bilaen toqunixidu."c"vaerpimu ohxax.
Lekin biz vazir asasaen
koenduq.oetkaendae diginimdaek bu bir vaerip ikki
tawuxni ipadilaep qaymuqux maesilisi aemaes,baelki
koenuix maesilisi.xunga meningcae "h,oermaetlik"tiki
"h"ning uistigae qandaqtur baelgae qoyup awarae
bolghicae "v"bilaen ipadilisaek.Engiliz tilidiki
oqux paerqi asasaen kalpukning cixqa tegix
taegmaesligi
til orni,tawux ciqirix ornida paerq yoq.
5.Latin yeziqini ijat qilghanlar hatning koerkaem
bolux bolmasliqini oylaxmisa biz aemdi bu haetni
koerkaem qilimiz disaek sael bimaenilik.Undaq bolsa
biz koerkaem yengi bir yesiqni ijat qilsaq bolidu.
Xunga koerkaem bolux bolmasliq maesilisi vicqandaq
muvim maesilae aemaes.oylighili ix qalmighanda
andin oylaxsaq bolidu.
Allav vamminglarning ixlirini asan qilsun.
Maemaetimin Abbas

[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]


Forum timezone: GMT+2
VF Version: 3.00b, ConfDB:
Before posting please read our privacy policy.
VoyForums(tm) is a Free Service from Voyager Info-Systems.
Copyright © 1998-2019 Voyager Info-Systems. All Rights Reserved.