VoyForums
[ Show ]
Support VoyForums
[ Shrink ]
VoyForums Announcement: Programming and providing support for this service has been a labor of love since 1997. We are one of the few services online who values our users' privacy, and have never sold your information. We have even fought hard to defend your privacy in legal cases; however, we've done it with almost no financial support -- paying out of pocket to continue providing the service. Due to the issues imposed on us by advertisers, we also stopped hosting most ads on the forums many years ago. We hope you appreciate our efforts.

Show your support by donating any amount. (Note: We are still technically a for-profit company, so your contribution is not tax-deductible.) PayPal Acct: Feedback:

Donate to VoyForums (PayPal):

Login ] [ Contact Forum Admin ] [ Main index ] [ Post a new message ] [ Search | Check update time | Archives: [1]234 ]


[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]

Date Posted: 12:02:29 12/28/13 Sat
Author: Knut Holt
Author Host/IP: 227-206-15.connect.netcom.no / 46.15.206.227
Subject: NORSK ØKONOMI PÅ VEI MOT KOLLAPS

SVÆRT DÅRLIG UTVIKLING I NORSK ØKONOMI I 2014 OG FREMOVER

Norsk økonomi er gått inn i en periode med svært dårlig utvikling og nordmenn flest må regne med betydelig lavere inntekter en lang periode fremover enn i årene før.

Dette vil arte seg på flere måter: vesentlig lavere timelønn for ansatte, muligheter for overtidsarbeid forsvinner, tiltakende og etterhvert svær arbeidsløshet, stadigfler permitteringer, ungdom må være i en skolesituasjon mye lenger før de kan få arbeid og stadigflere må førtidspensjonere seg. I tillegg kan en få inflasjonstendenser som gjør den reelle kroneverdien stadigmindre.

Utviklingen har flere årsaker. En årsak er lavkonjunkturen og gjeldsproblemene i Norges kundemarkeder som ikke er løst og vil tynge norsk eksort lenge fremover. Men norsk næringsliv beygnner å få en rekke meget alvorlige særnorske problemer som det nesten vil være unulig å håndtere på kort sikt.

En viktig faktor er at Norge vil tjene stadigmindre på olje- og gassvirksomheten. Dette skyldes at olja i Nordsjøen etterhvert tømmes slik at vi får stadigmindre olje å selge. Det skyldes også at oljeprisen stagnerer eller tenderer nedover og det er fare for et reelt oljepriskrakk. Videre skyldes det at fortsatt produksjon på eksisterende felt og utvikling av nye funn blir stadigvanskeligere og stadigdyrere.

En annen faktor er at norsk industri forøvrig også er rettet mot oljevirksomhet eller lignende anleggsvirksomhet. Men på dette feltet er norsk industri overtallig på verdensmarkedet og må konkurrere mot utenlandske tilbydere som kan selge prosjektene vesentlig billigere. Allerede nå lider disse industrisektorene av tidenes ordretørke.

Øvrig norsk industri har for høye lønnskostnader til å være konkurransedyktig på verdensmarkedet uten å kunne tilby en merkvalitet som rettferdiggjør høyere pris. For å klare seg i konkurransen må de enten sette ned lønningene eller utflytte produksjon til utlandet, hvilket også skjer i betydelig grad og skaper arbeidsløshet internt i Norge.

Det er videre tendenser til at norsk industri oppkjøpes av utenlandske bedrifter, patenter og produksjon flyttes ut av landet og en etterlater seg arbeidsløse norske innbyggere.

Endelig er det en stadigsterkere tendens til at norske arbeidsgivere importerer utenlandsk arbeidskraft for å få en arbeidsstokk som arbeider billig og lett kan manipuleres, samtidig som en holder norske innbyggere og etablerte innvandrere utenfor arbeidsmarkedet. En annen tendens som gjør seg stadigmer gjeldende er at norske bedrifter bortsetter funksjoner, for eksempel IT-funksjoner til utenlandske tilbydere. Også disse handlemåten vil øke arbeidsløsheten betydelig fremover.

Norske boligpriser har gjort norske husstander håpløst forgjeldete, og med synkende inntekter vil ikke nordemenn ha råd til bolig til dagens priser, og de som allerede har kjøpt bolig vil ikke klare å betjene boliglånet sitt. En vil derfor få krakk i boligmarlkedet, med en sansynlig reduksjon i boligprisen på nærmere 70%.

Gjeldsgraden i norske husholdninger og stadiglavere inntekter vil gjøre det umulig å gå til anskaffelse av større objekter eller oppta lån til bolig. Dette vil medføre betydelig aktivitetssekning, konkurser og inskrenkninger i norsk innlandshandel, norske entreprenører og norske innlandsservicenæringer, hvilket vil ytterligere bidra til øket arbeidsløshet.

Norge sliter med en overdimmensjonert og laveffektiv offentlig sektor som ikke kan opprettholdes under de forholdene som nå utvikler seg. Også offentlig sektor vil derved oppleve innskrenkninger og nedleggelser, og mange offentlig ansatte vil bli arbeidsløse. dette gjelder også høyt utdannet arbeidskraft som leger, tannleger og psykologer.

Hvis en alstå summerer alle tendensene en kan se i norsk næringsliv, kan en ikke komme til noen annen konklusjon enn at den vanlige nordmann i årene fremover enten vil være arbeidsløs eller vil måtte arbeide for en fattigmannslønn.

Under denne utvikoingen som ns skjer er det galskap å oppta lån for å investere i hus og hjem eller større objekter. Isteden bør en bruke mindre pemger på billigere ting som kan glede en i dagliglivet elle på fornøyelser som ikke setter en i gjeld.

Staten vil ventelig prøve å bøte på situasjonen ved å igangsette prosjekter finansiert med oljefondet, men den vil da oppdage at dette fondet er veldig lite likvid og at det er nesten umulig å ta ut midler av det, så det hjelper ikke stort.

Knut Holt
<a rel=nofollow target=_blank href="http://www.abicana.com/nyttig-informasjon.htm">http://www.abicana.com/nyttig-informasjon.htm</a>

[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]

[ Contact Forum Admin ]


Forum timezone: GMT+1
VF Version: 3.00b, ConfDB:
Before posting please read our privacy policy.
VoyForums(tm) is a Free Service from Voyager Info-Systems.
Copyright © 1998-2019 Voyager Info-Systems. All Rights Reserved.