VoyForums
[ Show ]
Support VoyForums
[ Shrink ]
VoyForums Announcement: Programming and providing support for this service has been a labor of love since 1997. We are one of the few services online who values our users' privacy, and have never sold your information. We have even fought hard to defend your privacy in legal cases; however, we've done it with almost no financial support -- paying out of pocket to continue providing the service. Due to the issues imposed on us by advertisers, we also stopped hosting most ads on the forums many years ago. We hope you appreciate our efforts.

Show your support by donating any amount. (Note: We are still technically a for-profit company, so your contribution is not tax-deductible.) PayPal Acct: Feedback:

Donate to VoyForums (PayPal):

Tue October 26, 2021 19:22:59Login ] [ Contact Forum Admin ] [ Main index ] [ Post a new message ] [ Search | Check update time | Archives: 12345678[9]10 ]
Subject: Siu sir??


Author:
@@
[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]
Date Posted: 15:50:39 01/03/08 Thu

之前係唔係有個老師叫Siu sir??

[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]

Replies:
[> Subject: Re: Siu sir??


Author:
歐洲全
[ Edit | View ]

Date Posted: 23:54:02 01/03/08 Thu

是他嗎?

非常人語 : 英文怪傑蕭啟榮Siu sir

蕭 Sir 是 香 港 學 生 的 救 星 。
他 的 博 客 叫 《 英 文 由 F 字 學 起 》 , 教 學 生 口 交 的 正 經 說 法 是 Oral Sex , 市 井 說 法 是 Blowjob , 拉 丁 文 叫 Fellatio , 輔 助 教 材 是 笑 匠 Rowan Atkinson ( 飾 演 戇 豆 先 生 的 演 員 ) 有 關 口 交 的 搞 笑 片 段 。
「 先 要 引 起 學 生 的 興 趣 。 」
他 曾 是 中 學 英 文 教 師 , 知 道 一 講 性 , 學 生 會 特 別 醒 神 。
他 將 政 客 名 人 如 葉 劉 淑 儀 、 陶 傑 的 英 語 訪 問 短 片 放 上 YouTube 。 批 評 葉 劉 淑 儀 的 英 文 音 律 似 廣 東 話 , 親 自 講 授 正 確 發 音 。
「 我 都 是 在 中 文 環 境 長 大 , 知 道 香 港 人 學 英 文 的 難 處 。 」 他 讀 傳 統 香 港 中 學 , 港 大 法 律 系 畢 業 。 網 友 發 問 問 題 , 他 極 快 回 應 , 九 個 月 以 來 , 博 客 瀏 覽 次 數 超 過 二 百 萬 , 上 星 期 更 奪 得 台 灣 主 辦 的 全 球 華 文 部 落 格 大 獎 , 教 育 組 冠 軍 , 成 為 唯 一 一 個 得 獎 的 香 港 人 。
接 受 訪 問 , 他 怕 樣 子 拍 得 太 清 楚 , 經 常 低 下 頭 。 現 實 世 界 的 蕭 啟 榮 是 個 鬱 鬱 不 得 志 的 英 文 教 師 , 在 網 絡 世 界 蕭 Sir 就 是 最 受 歡 迎 的 免 費 補 習 天 王 。 記 者 明 白 每 次 問 他 中 文 名 字 , 為 何 他 每 次 都 說 : 「 蕭 Sir 。 」


蕭 Sir 愛 用 日 常 生 活 常 見 的 英 語 作 教 材 , 他 先 後 播 放 速 遞 公 司 DHL 廣 告 的 香 港 版 本 與 英 國 版 , 讓 學 生 知 道 DHL 三 個 字 母 的 正 確 發 音 。
「 香 港 人 廿 六 個 英 文 字 母 都 讀 得 唔 好 。 」 他 將 發 L 音 時 , 舌 頭 應 放 何 處 , 畫 成 圖 畫 , 令 學 生 更 易 吸 收 , 短 片 只 有 他 親 自 配 音 講 解 , 自 己 卻 從 不 出 鏡 。
學 生 講 英 文 粗 口 , 只 識 一 個 Fxxk , 他 教 學 生 最 新 的 用 法 是 可 加 入 多 音 節 的 字 中 , 《 Sex and The City 》 中 女 主 角 問 : 「 Have you ever been in love ? 」 男 角 答 : 「 Abso-fxxking-lutely 。 」
他 的 生 鬼 活 潑 只 限 於 虛 擬 的 網 上 世 界 , 約 Siu sir 做 訪 問 , 他 事 前 要 求 , 不 要 刊 登 大 頭 照 片 , 每 次 攝 影 師 一 按 快 門 , 他 整 個 人 就 僵 起 來 , 不 期 然 低 頭 擰 歪 面 , 樣 子 拍 得 太 清 楚 的 他 都 要 求 刪 除 影 像 。 在 網 上 教 英 文 , 他 口 齒 伶 俐 , 有 問 必 答 , 面 對 記 者 問 題 , 他 卻 不 斷 說 出 三 字 詞 , 「 讀 邊 間 中 學 ? 」 「 在 那 間 中 學 教 英 文 ? 」 他 都 答 : 「 唔 講 啦 ! 」 「 對 英 文 的 興 趣 , 是 受 父 母 影 響 的 嗎 ? 」 「 都 唔 算 ! 」 「 幾 多 歲 ? 」 「 唔 好 提 。 」
以 為 他 無 意 接 受 訪 問 , 又 不 全 是 。 他 獲 得 全 球 華 文 部 落 格 大 獎 , 會 第 一 時 間 電 郵 通 知 記 者 。 轉 頭 他 又 會 傳 真 一 些 舊 相 片 讓 記 者 刊 登 。 他 親 自 赴 台 領 獎 , 記 者 才 知 道 他 的 中 文 名 字 叫 蕭 啟 榮 , 透 過 港 大 法 律 系 的 同 學 名 冊 , 才 知 道 他 ○ 四 年 畢 業 , 今 年 廿 五 歲 。

苦 學 英 文   全 靠 電 影
他 的 父 母 都 是 大 學 畢 業 生 , 二 人 曾 是 青 山 醫 院 的 員 工 ( 職 位 他 不 願 說 ) , 他 像 一 般 香 港 學 生 , 在 全 中 文 的 環 境 長 大 , 在 傳 統 的 中 學 讀 書 , 哪 間 中 學 他 不 願 說 , 只 說 是 Band 1 地 區 性 名 校 。 除 了 學 校 , 根 本 沒 機 會 接 觸 英 文 。 他 的 英 語 卻 說 得 像 一 個 英 國 人 , 他 說 全 靠 在 港 大 讀 法 律 刻 苦 鍛 鍊 回 來 的 。
「 每 個 星 期 要 睇 成 吋 厚 的 案 例 , 用 的 都 是 十 八 世 紀 的 用 詞 , 一 句 英 文 十 八 、 九 行 都 無 一 個 標 點 符 號 , 個 個 英 文 字 都 識 解 , 放 在 一 起 又 唔 明 。 」
他 喜 歡 哲 學 , 查 字 典 也 要 看 羅 素 的 書 。 高 考 英 文 拿 B , 現 時 開 時 裝 店 的 父 親 期 望 他 和 哥 哥 讀 醫 , 他 鍾 情 哲 學 , 會 考 拿 了 三 十 分 , 車 邊 入 法 律 系 。
「 讀 法 律 好 似 威 , 第 一 年 一 班 一 百 二 十 多 人 , 我 考 一 百 零 幾 。 」
因 為 英 文 差 , 上 辯 論 課 他 最 自 卑 。
「 一 班 有 十 幾 巴 仙 的 同 學 是 外 國 人 , 平 時 在 家 講 英 文 , 我 是 全 班 英 文 最 差 兩 個 。
「 明 明 自 己 的 argument 無 懈 可 擊 , 但 詞 不 達 意 , 講 到 一 。 」


有 個 同 系 同 學 由 美 國 回 流 香 港 , 廣 東 話 說 得 極 差 , 半 年 以 後 , 那 個 同 學 居 然 可 用 流 利 廣 東 話 跟 他 對 談 。
「 原 來 他 躲 在 家 裡 睇 晒 全 套 《 真 情 》 。 」
他 買 了 大 堆 美 國 的 電 視 劇 集 , 《 Friends 》 、 《 Sex and The City 》 回 家 , 左 手 拿 字 典 , 右 手 拿 遙 控 器 。
「 一 套 半 個 鐘 的 劇 集 , 我 要 三 、 四 個 小 時 才 看 完 。 一 唔 明 就 停 然 後 睇 字 幕 查 字 典 。 」
為 負 擔 一 半 學 費 , 他 透 過 港 大 介 紹 兼 職 , 替 四 個 中 學 生 補 習 全 科 , 其 中 有 個 不 懂 說 廣 東 話 的 十 六 歲 學 生 , 在 美 國 國 際 學 校 讀 書 。
「 我 每 次 說 well 時 , 那 個 美 國 學 生 便 皺 眉 , 投 訴 我 說 well 時 沒 咧 嘴 , 欠 了 個 L 音 。 我 讚 他 cool 時 , 他 又 學 我 「 箍 」 , 話 我 無 L 音 。
他 教 男 孩 功 課 , 男 孩 指 正 他 發 音 。
他 開 始 鑽 研 英 式 英 語 , 改 看 英 國 劇 集 《 Doctor Who 》 , 以 BBC 新 聞 台 幾 個 男 主 播 作 模 仿 對 象 , 錄 下 他 們 的 廣 播 , 模 仿 他 們 的 口 音 。 去 麥 當 勞 食 漢 堡 包 , 餐 盤 上 的 單 章 上 寫 Many nutrition professionals agree that our food can be part of a healthy eating style , 「 語 文 能 力 好 識 避 重 就 輕 , 明 明 賣 垃 圾 , 都 可 以 拗 番 生 。 」 對 英 文 越 來 越 迷 。

空 有 熱 誠   無 人 欣 賞
法 律 系 二 級 榮 譽 畢 業 , 為 儲 錢 去 英 國 讀 他 真 正 有 興 趣 的 哲 學 。 他 去 當 教 師 , 兩 年 教 書 生 涯 他 被 要 求 跟 足 科 主 任 的 指 示 , 針 對 公 開 試 教 書 。
「 好 多 老 師 自 己 英 文 唔 掂 , 又 唔 鍾 意 接 觸 英 文 , 只 叫 學 生 做 past paper 。 」
「 基 準 試 考 老 師 改 作 文 , 要 找 出 學 生 的 錯 處 , 詳 列 原 因 。 太 多 老 師 唔 合 格 , 考 評 局 便 將 試 題 改 淺 些 , 改 成 填 充 題 。 」
「 點 解 唔 趁 機 踢 走 水 平 低 的 老 師 ? 」
他 讀 中 學 時 補 習 , 補 足 八 科 才 得 好 成 績 。
「 學 校 老 師 成 日 批 評 補 習 社 的 名 師 只 針 對 考 試 教 書 , 其 實 學 校 一 樣 , 要 求 學 生 不 斷 做 past paper , 根 本 學 唔 到 真 正 的 英 文 。 叫 學 生 將 Grammar 當 數 學 公 式 一 樣 背 。 」
「 補 習 老 師 反 而 以 客 為 本 , 學 生 俾 錢 , 你 教 得 唔 好 下 一 堂 已 經 唔 , 所 以 特 別 俾 心 機 做 notes , 每 一 堂 都 要 學 生 有 落 袋 。 」
他 教 過 兩 間 中 學 , 學 校 名 字 他 不 願 說 。 他 形 容 一 間 是 名 男 校 , 另 一 間 是 band 3 的 曳 學 校 。 他 是 新 丁 老 師 , 永 遠 被 派 到 其 他 老 師 不 願 沾 手 、 成 績 差 、 操 行 又 差 的 班 。 「 名 校 都 有 差 學 生 , 全 部 放 埋 一 班 , 方 便 被 放 棄 。 」
一 般 老 師 對 付 這 群 壞 學 生 的 手 法 , 是 「 你 有 你 唔 聽 , 我 有 我 教 。 」
「 學 生 考 得 好 唔 好 , 老 師 都 係 出 咁 多 糧 , 升 職 又 以 年 資 計 , 好 多 老 師 都 費 事 同 你 搏 。 」 他 初 為 人 師 表 想 改 變 世 情 。
「 我 每 堂 都 準 備 手 寫 的 notes , 令 佢 覺 得 我 有 誠 意 。 」
「 每 日 三 點 放 學 , 我 去 籃 球 場 跟 隊 打 籃 球 。 」 學 生 覺 得 他 不 似 一 般 老 師 高 高 在 上 , 最 初 寸 寸 貢 , 越 來 越 親 近 他 。
「 曳 學 生 原 來 最 易 , 因 為 習 慣 無 人 理 , 一 有 人 關 心 就 好 容 易 感 動 。 」
有 個 學 生 因 講 粗 口 、 影 老 師 裙 底 , 被 記 了 兩 個 大 過 , 他 在 籃 球 場 邊 休 息 時 , 這 個 學 生 點 了 一 支 煙 , 坐 在 他 身 旁 吸 , 他 如 常 跟 他 聊 天 。
「 就 算 唔 你 面 前 食 , 平 時 都 會 食 , 記 佢 大 過 、 鬧 佢 , 都 無 用 。 」
知 道 這 學 生 在 家 裡 跟 父 母 用 英 語 溝 通 , 英 文 水 平 極 高 , 目 標 是 當 律 師 。
「 這 類 學 生 上 堂 唔 聽 書 , 因 為 覺 得 老 師 廢 , 這 是 老 師 的 責 任 。 」
他 跟 補 習 天 王 偷 師 , 自 己 做 筆 記 , 森 美 受 歡 迎 , 他 在 《 南 華 早 報 》 剪 下 森 美 的 英 文 訪 問 當 教 材 。

吸 引 學 生   唯 有 用 F
「 最 怕 永 遠 當 學 生 是 麻 煩 製 造 者 的 老 師 , 一 錯 就 罰 。 」
他 永 遠 站 在 學 生 那 邊 。 有 次 一 班 男 生 到 附 近 的 商 場 午 膳 , 被 商 場 的 自 動 電 梯 夾 傷 手 指 , 職 員 反 責 怪 學 生 嬉 戲 才 招 意 外 。 別 的 老 師 都 責 難 他 們 , 他 教 學 生 寫 封 英 文 投 訴 信 投 訴 商 場 , 商 場 覆 信 道 歉 。 「 學 生 知 道 學 識 英 文 的 好 處 , 對 英 文 都 特 別 有 興 趣 。 」
上 堂 他 播 Dylan Moran 的 棟 篤 笑 , 將 劇 本 對 白 印 成 筆 記 , 即 使 同 學 聽 不 明 白 , 也 有 筆 記 帶 回 家 。
「 教 英 文 發 音 condom 的 con 是 重 音 , 成 班 又 醒 晒 。 」
他 越 受 學 生 歡 迎 越 惹 來 保 守 校 長 不 滿 , 怪 他 沒 依 足 系 主 任 制 訂 的 課 程 施 教 。
他 意 興 闌 珊 , 年 初 去 了 蘇 格 蘭 Glasgow 大 學 讀 哲 學 道 德 碩 士 課 程 , 還 有 半 年 才 畢 業 。 「 走 前 學 生 問 我 : 以 後 邊 個 教 我 英 文 , 我 就 諗 到 一 邊 留 學 一 邊 在 網 上 教 英 文 。 」
每 次 製 作 一 個 五 分 鐘 的 短 片 , 要 花 上 好 幾 小 時 作 資 料 搜 集 、 配 音 與 剪 片 , 正 好 豐 富 他 苦 悶 的 留 學 生 涯 。 博 客 大 受 歡 迎 , 成 為 香 港 瀏 覽 人 數 最 高 的 博 客 。 香 港 、 澳 門 、 台 灣 的 學 生 也 愛 看 , 不 少 老 師 愛 與 他 分 享 教 學 心 得 。 這 次 回 港 度 假 , 補 習 社 、 成 人 教 育 機 構 向 他 招 手 。
這 個 博 客 重 燃 他 對 教 學 的 熱 誠 。 「 個 blog 受 歡 迎 證 明 , 學 生 都 有 一 顆 好 學 的 心 。 」
未 來 會 重 返 學 校 當 老 師 ?
「 唔 想 做 只 要 學 生 死 練 試 題 的 老 師 。 」
去 做 補 習 天 王 ?
「 唔 想 逼 學 生 生 吞 死 背 答 案 。 」
「 我 想 趁 網 誌 略 有 名 氣 , 為 香 港 死 板 荒 謬 的 英 文 教 育 , 帶 來 一 點 衝 擊 。 」
蕭 啟 榮 無 法 完 成 的 夢 , Siu Sir 又 真 的 能 實 現 嗎 ?

有 補 習 社 及 成 人 教 育 機 構 , 透 過 博 客 聯 絡 他 , 希 望 聘 請 他 。 「 以 後 一 定 會 從 事 教 育 工 作 , 但 一 定 不 會 再 去 傳 統 中 學 教 書 , 除 非 俾 我 做 系 主 任 。 」

他 介 意 別 人 知 道 他 的 真 實 年 齡 , 因 為 他 曾 當 中 學 教 師 , 深 深 體 會 在 教 育 界 , 年 資 經 驗 才 是 升 職 加 薪 的 指 標 , 新 丁 教 師 空 有 一 番 熱 誠 卻 常 被 忽 視 。 ( 台 灣 《 壹 週 刊 》 李 志 為 攝 )

博 客 為 他 帶 來 榮 耀 , 也 重 燃 他 對 教 學 的 熱 誠 。 ( 台 灣 《 壹 週 刊 》 李 志 為 攝 )

他 愛 閱 讀 , 羅 素 、 蕭 百 納 等 作 家 的 著 作 , 讀 中 學 時 邊 查 字 典 邊 看 , 兩 三 星 期 就 看 完 一 部 書 。 「 所 以 我 教 學 生 , 搵 一 個 自 己 喜 歡 的 課 題 的 英 文 書 看 , 不 是 生 吞 死 記 , 先 會 有 興 趣 學 。 」

[> [> Subject: 唔講都唔知佢咁把炮 @@


Author:
abc
[ Edit | View ]

Date Posted: 21:05:53 01/04/08 Fri

唔講都唔知佢咁把炮 @@
[> Subject: Re: Siu sir??


Author:
dondon
[ Edit | View ]

Date Posted: 20:39:40 01/04/08 Fri

F.2時有幸比佢教過半個學期~
佢真係教得好好!!
[> Subject: Re: Siu sir??


Author:
out人
[ Edit | View ]

Date Posted: 23:56:11 01/04/08 Fri

>之前係唔係有個老師叫Siu sir??

呢個係唔係大概05年上學期maggie li大肚時代佢果位老師呀?
好面善

原來佢咁勁架!??
[> Subject: 他真的「勁」嗎?還是……


Author:
對他有點失望的人
[ Edit | View ]

Date Posted: 17:46:12 01/07/08 Mon

每一位老師或多或少也有他們的教學特色,這位蕭老師亦然!他是否出色老師,我不敢判斷;但有一點肯定的,是他還未確實了解香港的教學制度。

首先,為什麼他可以代課?此乃有原任老師請假或進修吧!那麼,他便會代某些特定班別,而非他「所謂」「特登」讓他教差班。至於他所謂「方便放棄」,更是不負責任之言論,稍為成熟點也不會說這幼稚的話!

能在課餘時間跟同學多作交流,當然值得稱許。作為代課老師,除了教學外,不用負責其他校務,那當然有空閒時間每天如是。或許,他應該嘗試作「長工」,感受一下一位全職教師所遇到的限制,包括時間和公開試範圍及要求。

如果他只堅持自己的一貫教學理念和方法,相信我會對他表示百分百的尊重和支持;如這些訪問內容是真實的話,我只好失望地「跌眼鏡」!這些報導「通了天」後,當他返回我們學校,我們該怎樣看待他?「拍爛手掌」叫好?還是重新看清楚這個我評為「自我為是」的、「仍未成熟」的「好老師」!
[> [> Subject: Re: 他真的「勁」嗎?還是……


Author:
有道理,但難以認同
[ Edit | View ]

Date Posted: 21:26:10 01/07/08 Mon

>每一位老師或多或少也有他們的教學特色,這位蕭老師亦然!?>L是否出色老師,我不敢判斷;但有一點肯定的,是他還未確實
>了解香港的教學制度。
>
>首先,為什麼他可以代課?此乃有原任老師請假或進修吧!那?>礡A他便會代某些特定班別,而非他「所謂」「特登」讓他教差
>班。至於他所謂「方便放棄」,更是不負責任之言論,稍為成?>蘌I也不會說這幼稚的話!
>
>能在課餘時間跟同學多作交流,當然值得稱許。作為代課老師?>A除了教學外,不用負責其他校務,那當然有空閒時間每天如是
>。或許,他應該嘗試作「長工」,感受一下一位全職教師所遇?>鴘滬郃謘A包括時間和公開試範圍及要求。
>
>如果他只堅持自己的一貫教學理念和方法,相信我會對他表示?>吨嬰坁煽L重和支持;如這些訪問內容是真實的話,我只好失望
>地「跌眼鏡」!這些報導「通了天」後,當他返回我們學校,?>畯抶茷蝻邠搦搘L?「拍爛手掌」叫好?還是重新看清楚這個我
>評為「自我為是」的、「仍未成熟」的「好老師」!
香港教育制度素來惹人惡評
而當語文老師的,主要責任在於令學生對該語文有所興趣,而非為了考試而教授
正如某補習老師所說:縱使有好的考試成績,但若英文運用得不好,仍是難登大雅之堂(大概如此)
或許閣下認為他不是有責任的老師,當然,這也是大家能夠理解的
然而,若閣下要批評他自以為是,不成熟的話,那稍有偏激之虞

而回應閣下對他教不好的班級的意見.亦先稍作回應:
首先,每間學校都有不同政策
誠如他所提及的"不好的班別"亦未必是指我們學校
其他學校行什麼政策,我們根本毫不知情,更遑論對其作出一番評論
若說他這是幼稚,那好像有點不公平

當然,閣下的立場,在下無能動搖
然而,若閣下有任何見解,亦歡迎回應,
願等候賜教,謝謝!
[> Subject: Re: Siu sir??


Author:
虫也
[ Edit | View ]

Date Posted: 20:21:02 01/07/08 Mon

跟蕭雞略有聯絡的都知道他並不只教過2 間中學,我們用不著對號入座吧!

>他 教 過 兩 間 中 學 , 學 校 名 字 他 不 願 說 。
[> Subject: Re: Siu sir??


Author:
Siu
[ Edit | View ]

Date Posted: 23:04:55 01/07/08 Mon

各位,是我。

只想跟大家說句,訪問內容只有三成準確,卻有七成水份。而且引號括著的說話,多數並非出於我口。孰真孰假,我也不去續一澄清了。認識我的同學都知道,記者落力著色描繪的那個人,不是我。

總之,我愛濟記。在濟記教書的幾個月,是我長大後最開心的日子。學校人情味極濃,上至BA細袁,下至蓮姐文叔,都放個心出來待學生;而濟記老師也是我看過最有心,最落力的好老師。能於濟記教幾個月書,唱過幾次校歌,實在是我的福氣。

一向在九濟堂都只讀不寫,今次是我第一個post,也是最後一個,我也不會在此再作任何回應。

要跟我聯絡的同學,可隨時給我電郵。

Siu
[> Subject: Re: Siu sir??


Author:
何須回覆?
[ Edit | View ]

Date Posted: 22:53:26 01/11/08 Fri

蕭老師閣下根本不用回覆
正如政治一樣
任何人,事均有人稱讚,有人批評
誠如人一樣
有人認同,有人不認同

請問又何須對區區指責而作回應?
[> [> Subject: Re: Siu sir??


Author:
kai
[ Edit | View ]

Date Posted: 18:40:09 01/12/08 Sat

>蕭老師閣下根本不用回覆
>正如政治一樣
>任何人,事均有人稱讚,有人批評
>誠如人一樣
>有人認同,有人不認同
>
>請問又何須對區區指責而作回應?
問題在於這個世界往往對事情一知半解便胡亂批評的人極多,盲目聽從閒言閒語的人更多,令事件中的主角聲譽受損,而我相信沒有人能對這種情況感到不憤怒。
[> [> [> Subject: Re: Siu sir??


Author:
THX
[ Edit | View ]

Date Posted: 22:04:03 01/14/08 Mon

>>蕭老師閣下根本不用回覆
>>正如政治一樣
>>任何人,事均有人稱讚,有人批評
>>誠如人一樣
>>有人認同,有人不認同
>>
>>請問又何須對區區指責而作回應?
>問題在於這個世界往往對事情一知半解便胡亂批評的人極多,?>憧媗弗q閒言閒語的人更多,令事件中的主角聲譽受損,而我相
>信沒有人能對這種情況感到不憤怒。
我深相清者自清

然而,我非常認同閣下前半的意見

正是因為這樣的人太多

所以我們根本沒有這麼多的時間惱怒該人等
[> Subject: Re: Siu sir??


Author:
Form3
[ Edit | View ]

Date Posted: 21:23:03 01/14/08 Mon

知唔知siu sir email係咩?
[> [> Subject: Re: Siu sir??


Author:
ABC
[ Edit | View ]

Date Posted: 23:29:56 01/14/08 Mon

>知唔知siu sir email係咩?

我相信唔少人已經有Siu sir MSN啦(包括小弟)
但畢竟呢度都算係公開論壇,我都唔打算係度講啦

想要的試試問下今年中四五同學,因為當年Siu sir教過佢地
[> Subject: Re: Siu sir??


Author:
鴻仔
[ Edit | View ]

Date Posted: 22:39:09 01/21/08 Mon

睇到2間中學同果個食煙壞學生就知係記者加鹽加醋啦-_-
燒雞係鬼咁樣-_____-


[ Contact Forum Admin ]


Forum timezone: GMT+7
VF Version: 3.00b, ConfDB:
Before posting please read our privacy policy.
VoyForums(tm) is a Free Service from Voyager Info-Systems.
Copyright © 1998-2019 Voyager Info-Systems. All Rights Reserved.