VoyForums
[ Show ]
Support VoyForums
[ Shrink ]
VoyForums Announcement: Programming and providing support for this service has been a labor of love since 1997. We are one of the few services online who values our users' privacy, and have never sold your information. We have even fought hard to defend your privacy in legal cases; however, we've done it with almost no financial support -- paying out of pocket to continue providing the service. Due to the issues imposed on us by advertisers, we also stopped hosting most ads on the forums many years ago. We hope you appreciate our efforts.

Show your support by donating any amount. (Note: We are still technically a for-profit company, so your contribution is not tax-deductible.) PayPal Acct: Feedback:

Donate to VoyForums (PayPal):

Fri September 18, 2020 19:45:16Login ] [ Contact Forum Admin ] [ Main index ] [ Post a new message ] [ Search | Check update time | Archives: 12345678[9]10 ]
Subject: Re: Siu sir??


Author:
歐洲全
[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]
Date Posted: 23:54:02 01/03/08 Thu
In reply to: @@ 's message, "Siu sir??" on 15:50:39 01/03/08 Thu

是他嗎?

非常人語 : 英文怪傑蕭啟榮Siu sir

蕭 Sir 是 香 港 學 生 的 救 星 。
他 的 博 客 叫 《 英 文 由 F 字 學 起 》 , 教 學 生 口 交 的 正 經 說 法 是 Oral Sex , 市 井 說 法 是 Blowjob , 拉 丁 文 叫 Fellatio , 輔 助 教 材 是 笑 匠 Rowan Atkinson ( 飾 演 戇 豆 先 生 的 演 員 ) 有 關 口 交 的 搞 笑 片 段 。
「 先 要 引 起 學 生 的 興 趣 。 」
他 曾 是 中 學 英 文 教 師 , 知 道 一 講 性 , 學 生 會 特 別 醒 神 。
他 將 政 客 名 人 如 葉 劉 淑 儀 、 陶 傑 的 英 語 訪 問 短 片 放 上 YouTube 。 批 評 葉 劉 淑 儀 的 英 文 音 律 似 廣 東 話 , 親 自 講 授 正 確 發 音 。
「 我 都 是 在 中 文 環 境 長 大 , 知 道 香 港 人 學 英 文 的 難 處 。 」 他 讀 傳 統 香 港 中 學 , 港 大 法 律 系 畢 業 。 網 友 發 問 問 題 , 他 極 快 回 應 , 九 個 月 以 來 , 博 客 瀏 覽 次 數 超 過 二 百 萬 , 上 星 期 更 奪 得 台 灣 主 辦 的 全 球 華 文 部 落 格 大 獎 , 教 育 組 冠 軍 , 成 為 唯 一 一 個 得 獎 的 香 港 人 。
接 受 訪 問 , 他 怕 樣 子 拍 得 太 清 楚 , 經 常 低 下 頭 。 現 實 世 界 的 蕭 啟 榮 是 個 鬱 鬱 不 得 志 的 英 文 教 師 , 在 網 絡 世 界 蕭 Sir 就 是 最 受 歡 迎 的 免 費 補 習 天 王 。 記 者 明 白 每 次 問 他 中 文 名 字 , 為 何 他 每 次 都 說 : 「 蕭 Sir 。 」


蕭 Sir 愛 用 日 常 生 活 常 見 的 英 語 作 教 材 , 他 先 後 播 放 速 遞 公 司 DHL 廣 告 的 香 港 版 本 與 英 國 版 , 讓 學 生 知 道 DHL 三 個 字 母 的 正 確 發 音 。
「 香 港 人 廿 六 個 英 文 字 母 都 讀 得 唔 好 。 」 他 將 發 L 音 時 , 舌 頭 應 放 何 處 , 畫 成 圖 畫 , 令 學 生 更 易 吸 收 , 短 片 只 有 他 親 自 配 音 講 解 , 自 己 卻 從 不 出 鏡 。
學 生 講 英 文 粗 口 , 只 識 一 個 Fxxk , 他 教 學 生 最 新 的 用 法 是 可 加 入 多 音 節 的 字 中 , 《 Sex and The City 》 中 女 主 角 問 : 「 Have you ever been in love ? 」 男 角 答 : 「 Abso-fxxking-lutely 。 」
他 的 生 鬼 活 潑 只 限 於 虛 擬 的 網 上 世 界 , 約 Siu sir 做 訪 問 , 他 事 前 要 求 , 不 要 刊 登 大 頭 照 片 , 每 次 攝 影 師 一 按 快 門 , 他 整 個 人 就 僵 起 來 , 不 期 然 低 頭 擰 歪 面 , 樣 子 拍 得 太 清 楚 的 他 都 要 求 刪 除 影 像 。 在 網 上 教 英 文 , 他 口 齒 伶 俐 , 有 問 必 答 , 面 對 記 者 問 題 , 他 卻 不 斷 說 出 三 字 詞 , 「 讀 邊 間 中 學 ? 」 「 在 那 間 中 學 教 英 文 ? 」 他 都 答 : 「 唔 講 啦 ! 」 「 對 英 文 的 興 趣 , 是 受 父 母 影 響 的 嗎 ? 」 「 都 唔 算 ! 」 「 幾 多 歲 ? 」 「 唔 好 提 。 」
以 為 他 無 意 接 受 訪 問 , 又 不 全 是 。 他 獲 得 全 球 華 文 部 落 格 大 獎 , 會 第 一 時 間 電 郵 通 知 記 者 。 轉 頭 他 又 會 傳 真 一 些 舊 相 片 讓 記 者 刊 登 。 他 親 自 赴 台 領 獎 , 記 者 才 知 道 他 的 中 文 名 字 叫 蕭 啟 榮 , 透 過 港 大 法 律 系 的 同 學 名 冊 , 才 知 道 他 ○ 四 年 畢 業 , 今 年 廿 五 歲 。

苦 學 英 文   全 靠 電 影
他 的 父 母 都 是 大 學 畢 業 生 , 二 人 曾 是 青 山 醫 院 的 員 工 ( 職 位 他 不 願 說 ) , 他 像 一 般 香 港 學 生 , 在 全 中 文 的 環 境 長 大 , 在 傳 統 的 中 學 讀 書 , 哪 間 中 學 他 不 願 說 , 只 說 是 Band 1 地 區 性 名 校 。 除 了 學 校 , 根 本 沒 機 會 接 觸 英 文 。 他 的 英 語 卻 說 得 像 一 個 英 國 人 , 他 說 全 靠 在 港 大 讀 法 律 刻 苦 鍛 鍊 回 來 的 。
「 每 個 星 期 要 睇 成 吋 厚 的 案 例 , 用 的 都 是 十 八 世 紀 的 用 詞 , 一 句 英 文 十 八 、 九 行 都 無 一 個 標 點 符 號 , 個 個 英 文 字 都 識 解 , 放 在 一 起 又 唔 明 。 」
他 喜 歡 哲 學 , 查 字 典 也 要 看 羅 素 的 書 。 高 考 英 文 拿 B , 現 時 開 時 裝 店 的 父 親 期 望 他 和 哥 哥 讀 醫 , 他 鍾 情 哲 學 , 會 考 拿 了 三 十 分 , 車 邊 入 法 律 系 。
「 讀 法 律 好 似 威 , 第 一 年 一 班 一 百 二 十 多 人 , 我 考 一 百 零 幾 。 」
因 為 英 文 差 , 上 辯 論 課 他 最 自 卑 。
「 一 班 有 十 幾 巴 仙 的 同 學 是 外 國 人 , 平 時 在 家 講 英 文 , 我 是 全 班 英 文 最 差 兩 個 。
「 明 明 自 己 的 argument 無 懈 可 擊 , 但 詞 不 達 意 , 講 到 一 。 」


有 個 同 系 同 學 由 美 國 回 流 香 港 , 廣 東 話 說 得 極 差 , 半 年 以 後 , 那 個 同 學 居 然 可 用 流 利 廣 東 話 跟 他 對 談 。
「 原 來 他 躲 在 家 裡 睇 晒 全 套 《 真 情 》 。 」
他 買 了 大 堆 美 國 的 電 視 劇 集 , 《 Friends 》 、 《 Sex and The City 》 回 家 , 左 手 拿 字 典 , 右 手 拿 遙 控 器 。
「 一 套 半 個 鐘 的 劇 集 , 我 要 三 、 四 個 小 時 才 看 完 。 一 唔 明 就 停 然 後 睇 字 幕 查 字 典 。 」
為 負 擔 一 半 學 費 , 他 透 過 港 大 介 紹 兼 職 , 替 四 個 中 學 生 補 習 全 科 , 其 中 有 個 不 懂 說 廣 東 話 的 十 六 歲 學 生 , 在 美 國 國 際 學 校 讀 書 。
「 我 每 次 說 well 時 , 那 個 美 國 學 生 便 皺 眉 , 投 訴 我 說 well 時 沒 咧 嘴 , 欠 了 個 L 音 。 我 讚 他 cool 時 , 他 又 學 我 「 箍 」 , 話 我 無 L 音 。
他 教 男 孩 功 課 , 男 孩 指 正 他 發 音 。
他 開 始 鑽 研 英 式 英 語 , 改 看 英 國 劇 集 《 Doctor Who 》 , 以 BBC 新 聞 台 幾 個 男 主 播 作 模 仿 對 象 , 錄 下 他 們 的 廣 播 , 模 仿 他 們 的 口 音 。 去 麥 當 勞 食 漢 堡 包 , 餐 盤 上 的 單 章 上 寫 Many nutrition professionals agree that our food can be part of a healthy eating style , 「 語 文 能 力 好 識 避 重 就 輕 , 明 明 賣 垃 圾 , 都 可 以 拗 番 生 。 」 對 英 文 越 來 越 迷 。

空 有 熱 誠   無 人 欣 賞
法 律 系 二 級 榮 譽 畢 業 , 為 儲 錢 去 英 國 讀 他 真 正 有 興 趣 的 哲 學 。 他 去 當 教 師 , 兩 年 教 書 生 涯 他 被 要 求 跟 足 科 主 任 的 指 示 , 針 對 公 開 試 教 書 。
「 好 多 老 師 自 己 英 文 唔 掂 , 又 唔 鍾 意 接 觸 英 文 , 只 叫 學 生 做 past paper 。 」
「 基 準 試 考 老 師 改 作 文 , 要 找 出 學 生 的 錯 處 , 詳 列 原 因 。 太 多 老 師 唔 合 格 , 考 評 局 便 將 試 題 改 淺 些 , 改 成 填 充 題 。 」
「 點 解 唔 趁 機 踢 走 水 平 低 的 老 師 ? 」
他 讀 中 學 時 補 習 , 補 足 八 科 才 得 好 成 績 。
「 學 校 老 師 成 日 批 評 補 習 社 的 名 師 只 針 對 考 試 教 書 , 其 實 學 校 一 樣 , 要 求 學 生 不 斷 做 past paper , 根 本 學 唔 到 真 正 的 英 文 。 叫 學 生 將 Grammar 當 數 學 公 式 一 樣 背 。 」
「 補 習 老 師 反 而 以 客 為 本 , 學 生 俾 錢 , 你 教 得 唔 好 下 一 堂 已 經 唔 , 所 以 特 別 俾 心 機 做 notes , 每 一 堂 都 要 學 生 有 落 袋 。 」
他 教 過 兩 間 中 學 , 學 校 名 字 他 不 願 說 。 他 形 容 一 間 是 名 男 校 , 另 一 間 是 band 3 的 曳 學 校 。 他 是 新 丁 老 師 , 永 遠 被 派 到 其 他 老 師 不 願 沾 手 、 成 績 差 、 操 行 又 差 的 班 。 「 名 校 都 有 差 學 生 , 全 部 放 埋 一 班 , 方 便 被 放 棄 。 」
一 般 老 師 對 付 這 群 壞 學 生 的 手 法 , 是 「 你 有 你 唔 聽 , 我 有 我 教 。 」
「 學 生 考 得 好 唔 好 , 老 師 都 係 出 咁 多 糧 , 升 職 又 以 年 資 計 , 好 多 老 師 都 費 事 同 你 搏 。 」 他 初 為 人 師 表 想 改 變 世 情 。
「 我 每 堂 都 準 備 手 寫 的 notes , 令 佢 覺 得 我 有 誠 意 。 」
「 每 日 三 點 放 學 , 我 去 籃 球 場 跟 隊 打 籃 球 。 」 學 生 覺 得 他 不 似 一 般 老 師 高 高 在 上 , 最 初 寸 寸 貢 , 越 來 越 親 近 他 。
「 曳 學 生 原 來 最 易 , 因 為 習 慣 無 人 理 , 一 有 人 關 心 就 好 容 易 感 動 。 」
有 個 學 生 因 講 粗 口 、 影 老 師 裙 底 , 被 記 了 兩 個 大 過 , 他 在 籃 球 場 邊 休 息 時 , 這 個 學 生 點 了 一 支 煙 , 坐 在 他 身 旁 吸 , 他 如 常 跟 他 聊 天 。
「 就 算 唔 你 面 前 食 , 平 時 都 會 食 , 記 佢 大 過 、 鬧 佢 , 都 無 用 。 」
知 道 這 學 生 在 家 裡 跟 父 母 用 英 語 溝 通 , 英 文 水 平 極 高 , 目 標 是 當 律 師 。
「 這 類 學 生 上 堂 唔 聽 書 , 因 為 覺 得 老 師 廢 , 這 是 老 師 的 責 任 。 」
他 跟 補 習 天 王 偷 師 , 自 己 做 筆 記 , 森 美 受 歡 迎 , 他 在 《 南 華 早 報 》 剪 下 森 美 的 英 文 訪 問 當 教 材 。

吸 引 學 生   唯 有 用 F
「 最 怕 永 遠 當 學 生 是 麻 煩 製 造 者 的 老 師 , 一 錯 就 罰 。 」
他 永 遠 站 在 學 生 那 邊 。 有 次 一 班 男 生 到 附 近 的 商 場 午 膳 , 被 商 場 的 自 動 電 梯 夾 傷 手 指 , 職 員 反 責 怪 學 生 嬉 戲 才 招 意 外 。 別 的 老 師 都 責 難 他 們 , 他 教 學 生 寫 封 英 文 投 訴 信 投 訴 商 場 , 商 場 覆 信 道 歉 。 「 學 生 知 道 學 識 英 文 的 好 處 , 對 英 文 都 特 別 有 興 趣 。 」
上 堂 他 播 Dylan Moran 的 棟 篤 笑 , 將 劇 本 對 白 印 成 筆 記 , 即 使 同 學 聽 不 明 白 , 也 有 筆 記 帶 回 家 。
「 教 英 文 發 音 condom 的 con 是 重 音 , 成 班 又 醒 晒 。 」
他 越 受 學 生 歡 迎 越 惹 來 保 守 校 長 不 滿 , 怪 他 沒 依 足 系 主 任 制 訂 的 課 程 施 教 。
他 意 興 闌 珊 , 年 初 去 了 蘇 格 蘭 Glasgow 大 學 讀 哲 學 道 德 碩 士 課 程 , 還 有 半 年 才 畢 業 。 「 走 前 學 生 問 我 : 以 後 邊 個 教 我 英 文 , 我 就 諗 到 一 邊 留 學 一 邊 在 網 上 教 英 文 。 」
每 次 製 作 一 個 五 分 鐘 的 短 片 , 要 花 上 好 幾 小 時 作 資 料 搜 集 、 配 音 與 剪 片 , 正 好 豐 富 他 苦 悶 的 留 學 生 涯 。 博 客 大 受 歡 迎 , 成 為 香 港 瀏 覽 人 數 最 高 的 博 客 。 香 港 、 澳 門 、 台 灣 的 學 生 也 愛 看 , 不 少 老 師 愛 與 他 分 享 教 學 心 得 。 這 次 回 港 度 假 , 補 習 社 、 成 人 教 育 機 構 向 他 招 手 。
這 個 博 客 重 燃 他 對 教 學 的 熱 誠 。 「 個 blog 受 歡 迎 證 明 , 學 生 都 有 一 顆 好 學 的 心 。 」
未 來 會 重 返 學 校 當 老 師 ?
「 唔 想 做 只 要 學 生 死 練 試 題 的 老 師 。 」
去 做 補 習 天 王 ?
「 唔 想 逼 學 生 生 吞 死 背 答 案 。 」
「 我 想 趁 網 誌 略 有 名 氣 , 為 香 港 死 板 荒 謬 的 英 文 教 育 , 帶 來 一 點 衝 擊 。 」
蕭 啟 榮 無 法 完 成 的 夢 , Siu Sir 又 真 的 能 實 現 嗎 ?

有 補 習 社 及 成 人 教 育 機 構 , 透 過 博 客 聯 絡 他 , 希 望 聘 請 他 。 「 以 後 一 定 會 從 事 教 育 工 作 , 但 一 定 不 會 再 去 傳 統 中 學 教 書 , 除 非 俾 我 做 系 主 任 。 」

他 介 意 別 人 知 道 他 的 真 實 年 齡 , 因 為 他 曾 當 中 學 教 師 , 深 深 體 會 在 教 育 界 , 年 資 經 驗 才 是 升 職 加 薪 的 指 標 , 新 丁 教 師 空 有 一 番 熱 誠 卻 常 被 忽 視 。 ( 台 灣 《 壹 週 刊 》 李 志 為 攝 )

博 客 為 他 帶 來 榮 耀 , 也 重 燃 他 對 教 學 的 熱 誠 。 ( 台 灣 《 壹 週 刊 》 李 志 為 攝 )

他 愛 閱 讀 , 羅 素 、 蕭 百 納 等 作 家 的 著 作 , 讀 中 學 時 邊 查 字 典 邊 看 , 兩 三 星 期 就 看 完 一 部 書 。 「 所 以 我 教 學 生 , 搵 一 個 自 己 喜 歡 的 課 題 的 英 文 書 看 , 不 是 生 吞 死 記 , 先 會 有 興 趣 學 。 」


[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]

Replies:
[> [> Subject: 唔講都唔知佢咁把炮 @@


Author:
abc
[ Edit | View ]

Date Posted: 21:05:53 01/04/08 Fri

唔講都唔知佢咁把炮 @@


[ Contact Forum Admin ]


Forum timezone: GMT+7
VF Version: 3.00b, ConfDB:
Before posting please read our privacy policy.
VoyForums(tm) is a Free Service from Voyager Info-Systems.
Copyright © 1998-2019 Voyager Info-Systems. All Rights Reserved.