VoyForums
[ Show ]
Support VoyForums
[ Shrink ]
VoyForums Announcement: Programming and providing support for this service has been a labor of love since 1997. We are one of the few services online who values our users' privacy, and have never sold your information. We have even fought hard to defend your privacy in legal cases; however, we've done it with almost no financial support -- paying out of pocket to continue providing the service. Due to the issues imposed on us by advertisers, we also stopped hosting most ads on the forums many years ago. We hope you appreciate our efforts.

Show your support by donating any amount. (Note: We are still technically a for-profit company, so your contribution is not tax-deductible.) PayPal Acct: Feedback:

Donate to VoyForums (PayPal):

Login ] [ Contact Forum Admin ] [ Main index ] [ Post a new message ] [ Search | Check update time ]


[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]

Date Posted: 09:55:48 11/09/07 Fri
Author: ville (kahvi)
Subject: Re: Energiavaihtoehdot
In reply to: Nikolas Ojala 's message, "Energiavaihtoehdot" on 17:43:49 03/13/02 Wed

>Ajattelin vain tuottaa tällaisen lyhyen ja tiivistetyn
>katsauksen erilaisiin energiavaihtoehtoihin ja
>erityisesti Suomen näkökulmasta.
>
>Öljy
>Maailman raakaöljystä on hyvin pian kulutettu pois
>puolet. Tämä taas johtaa siihen, että raakaöljyn
>tuotanto ja siten myös kulutus saavuttavat pian
>huippunsa. Huipun jälkeen suunta on alapäin. Se
>tarkoittaa paitsi energian hinnan nousua, myös
>maailman talouden kehityksen tasaantumista ja
>kääntymistä laskuun. Suomella ei ole koskaan ollut
>öljyä omasta takaa, vaan sitä on tänne aina täytynyt
>tuoda muualta, kuten Venäjältä, arabimaista tai
>Norjasta. Suomen kaikki autoliikenne ja lentoliikenne
>ovat siis riippuvaisia kyseisestä ulkomailta
>tuotavasta herkusta. Aika monet suomalaiset myös
>lämmittävät asuntonsa öljyllä. Kun öljy alkaa
>kallistua, tapahtuu kummia.
>
>Kivihiili
>Kun öljyn hinta alkaa uhkaavasti nousta, kiinnostus
>kivihiileen kasvaa, sillä kivihiilestä on mahdollista
>valmistaa öljypolttoaineiden korviketta. Kalliiksihan
>se tulee, mutta kun vaihtoehtojakaan ei ole useita,
>kivihiilestä valmistettuja polttoaineita alkaa
>pulpahdella markkinoille. Koska kivihiilen kysyntä
>vääjäämättä kasvaa, kasvaa myös sen
>maailmanmarkkinahinta. Se taas vaikuttaa kaikkeen
>muuhun kivihiilen käyttöön, kuten
>kaukolämpövoimalaitoksiin ja
>perusmetalliteollisuuteen. Kivihiilen käytön
>lisääntyminen tietysti lisää hiilidioksidipäästöjä,
>mikä ei varmaankaan ole tuoreiden ilmastosopimusten
>kannalta aivan ongelmatonta, mutta käytännössä
>vaikuttaa vääjäämättömältä.
>
>Maakaasu
>Onneksi maakaasua on vielä käytettävissä paljon. Mutta
>sen käy samoin kuin kivihiilenkin: Kiinnostus kasvaa
>ja hinta nousee. Venäjän suurille maakaasuvaroille
>löytyy muitakin ostajia kuin pikkuinen
>kännykkätehtailija Suomi. Maakaasun soveltuvuus
>dieselöljyn tai bensiinin korvaajana on vähän niin ja
>näin, mutta kyllä sitä ainakin tieliikenteessä ja
>kotitalouksissa voidaan käyttää. Tämäkin on Suomelle
>täysin tuontienergiaa.
>
>Jätepuu
>Puujätehakkeesta on metsäteollisuuden sivutuotteena
>aiemminkin saatu energiaa ja jonkin verran nykyistä
>enemmänkin voidaan saada. Mutta ei siitä saada
>liikenteen tarvitsemaa polttoainetta, ellei hakkeesta
>valmisteta esimerkiksi alkoholia tai ellei oteta
>häkäpönttöjä taas käyttöön. Jätepuu on sentään
>kotimaista, mikä onkin sen ilmiselvä etu.
>
>Turve
>Toistaiseksi ei osata nostaa turvetta sillä tavoin,
>että elävä pintakerros jäisi vahingoittumattomaksi.
>Siksi turpeennosto tekee suurta vahinkoa. Toisaalta
>turpeen käyttö hakevoimaloissa parantaa
>puunpolttoprosessin tehokkuutta ja mahdollistaa
>puhtaammat savukaasut. Kaikki voimalatyypit eivät
>välttämättä edellytä turpeen käyttöä puhtauden vuoksi.
>
>Sadevesienergia
>Varsinkin norjalaisista sadevesivoimaloista Suomi
>hyötyy ostamalla sähköä Norjalta. Mutta sekin on
>tuontisähköä, samoin kuin Venäjältä ostettu
>ydinvoimasähkö. Kotimainen vesivoima on
>käytännöllisesti katsottuna rakennettu, eikä
>suhteellisesti kovin suuria lisäyksiä voida
>tekoaltaita patoamalla enää saada.
>
>Tuontisähkö
>Sähköä voidaan tuoda Norjasta tai Ruotsista, jolloin
>kyseessä on pääasiassa vesivoimalla tuotettu sähkö,
>tai Venäjältä, jolloin kyseessä on suhteellisen
>riskaabeliksi osoittautunut itänaapurin ydinvoimalalla
>tuotettu sähkö. Tuontisähköstä, kuten mistä tahansa
>Suomeen tuodusta energiasta on pakko maksaa.
>Tulevaisuudessa energian hinta vielä nousee, tekivätpä
>Suomen poliitikot energiaverojen kanssa mitä tahansa.
>
>Vety
>Ajoneuvojen polttoaineeksi soveltuva vety täytyy
>tuottaa esimerkiksi elektrolyysillä, johon taas
>tarvitaan sähköä. Vetyä tuottavien ja sitä käyttävien
>järjestelmien rakentaminen ei ole edes alkanut vielä.
>
>Aurinkoenergia
>Suora aurinkoenergia on Suomen olosuhteissa
>ongelmallinen, koska tuotanto ja kulutus ovat
>vastakkaisvaiheisia. Toisin sanoen sitä tarvittaisiin
>talvella, mutta tuotanto toimii kesällä.
>
>Tuulivoima
>Tuulivoima on enemmän tai vähemmän kokovuotinen, mutta
>epäsäännöllinen ja lähes ennustamaton pitkällä
>aikavälillä. Tuulivoimaloiden avuksi tarvittaisiin
>joko suuria energiavarastoja tai huomattavan paljon
>säätövoimaa, käytännöllisesti katsoen yhtä paljon kuin
>tuulivoimaloiden sähköntuotantokapasiteetti on.
>Lisäksi tuulivoimaloiden ulkonäköön, meluun ja
>vaarallisuuteen liittyvät kysymykset ovat auki ainakin
>useiden voimalatyyppien kohdalla. On kuitenkin
>olemassa sellaisia tuulivoimalatyyppejä, joita nämä
>lisähaitat eivät koske.
>
>Ydinvoima
>Uraani on periaatteessa ulkomainen energialähde,
>joskin se voitaisiin louhia ja jalostaa Suomessakin.
>Kuitenkin itse uraanin hinnan merkitys ydinvoimasähkön
>hinnassa ei ole suuri, ainakaan jos louhinta- ja
>tuotantokustannukset eivät yllättäen nouse. Toisaalta
>ne voivat nousta öljyn hinnan kasvaessa. Uraanin
>kysynnän kasvu myös luo hinnannostopaineita.
>Ydinvoiman puolestapuhujat ovat käsitelleet
>ydinjätteen loppusijoituskysymystä liian kevyesti,
>vaikka kyseessä on periaatteessa tekninen ongelma.
>Asian käsittelyyn vain ei ole panostettu riittävästi.
>Mutta niin kauan kuin kysymystä ydinjätteiden
>loppusijoituksesta ei ole loppuun asti käsitelty,
>ydinvoimaloiden vastustajilla on aina jotain
>sanottavaa.
>
>Energian säästäminen
>Puhtainta energiaa epäilemättä on säästetty energia.
>Toisin sanoen, jos jokin prosessi, joka aikaisemmin on
>kuluttanut kaksi megawattia, saadaan toimimaan yhtä
>hyvin tai jopa paremmin yhdellä megawatilla, tällöin
>on säästetty yksi megawatti. Tähän ei kuitenkaan
>läheskään aina voida päästä. Valtio voi kuitenkin
>energiaveroilla etukäteen patistaa teollisuutta ja
>kotitalouksia säästämään, ennen kuin energian hinta
>muista syistä johtuen nousee. Energian säästäminen on
>kansantalouden kannalta vieläkin parempaa kuin
>kotimainen energia.
>
>Mitä Suomen pitäisi tehdä?
>Suomalaisten pitäisi ensisijaisesti oivaltaa olevansa
>paljon enemmän energiasta riippuvaisia kuin useimmat
>muut maailman valtiot, jo pelkästään ilmastollisista
>olosuhteista johtuen. Toiseksi suomalaisten pitäisi
>ymmärtää olevansa tällä hetkellä erittäin riippuvaisia
>ulkomailta tuodusta energiasta, kuten öljystä,
>kivihiilestä, kaasusta ja tuontisähköstä. Kolmanneksi
>suomalaisten täytyisi käsittää, että öljyn tuotannon
>kasvun taittuminen ja yleinen energian hinnan nousu
>johtaa maailmanlaajuiseen lamaan, jolloin Suomen
>hienot vientituotteet eivät enää menekään kaupaksi.
>Milläs sitten ostetaan ulkomailta energiaa?
>Edellisistä pitäisi osata tehdä johtopäätös: Millä
>tahansa suomalaisten tarvitsema energia
>tulevaisuudessa tuotetaankaan, sen tuotannon on
>parasta olla kotimaista.

[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]


Replies:

 • Re: Energiavaihtoehdot -- Reiska Kekkonen, 09:40:20 03/19/08 Wed
  Post a message:
  This forum requires an account to post.
  [ Create Account ]
  [ Login ]
  [ Contact Forum Admin ]


  Forum timezone: GMT+2
  VF Version: 3.00b, ConfDB:
  Before posting please read our privacy policy.
  VoyForums(tm) is a Free Service from Voyager Info-Systems.
  Copyright © 1998-2019 Voyager Info-Systems. All Rights Reserved.