VoyForums
[ Show ]
Support VoyForums
[ Shrink ]
VoyForums Announcement: Programming and providing support for this service has been a labor of love since 1997. We are one of the few services online who values our users' privacy, and have never sold your information. We have even fought hard to defend your privacy in legal cases; however, we've done it with almost no financial support -- paying out of pocket to continue providing the service. Due to the issues imposed on us by advertisers, we also stopped hosting most ads on the forums many years ago. We hope you appreciate our efforts.

Show your support by donating any amount. (Note: We are still technically a for-profit company, so your contribution is not tax-deductible.) PayPal Acct: Feedback:

Donate to VoyForums (PayPal):

Login ] [ Contact Forum Admin ] [ Main index ] [ Post a new message ] [ Search | Check update time ]


[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]

Date Posted: 17:43:49 03/13/02 Wed
Author: Nikolas Ojala
Subject: Energiavaihtoehdot

Ajattelin vain tuottaa tällaisen lyhyen ja tiivistetyn katsauksen erilaisiin energiavaihtoehtoihin ja erityisesti Suomen näkökulmasta.

Öljy
Maailman raakaöljystä on hyvin pian kulutettu pois puolet. Tämä taas johtaa siihen, että raakaöljyn tuotanto ja siten myös kulutus saavuttavat pian huippunsa. Huipun jälkeen suunta on alapäin. Se tarkoittaa paitsi energian hinnan nousua, myös maailman talouden kehityksen tasaantumista ja kääntymistä laskuun. Suomella ei ole koskaan ollut öljyä omasta takaa, vaan sitä on tänne aina täytynyt tuoda muualta, kuten Venäjältä, arabimaista tai Norjasta. Suomen kaikki autoliikenne ja lentoliikenne ovat siis riippuvaisia kyseisestä ulkomailta tuotavasta herkusta. Aika monet suomalaiset myös lämmittävät asuntonsa öljyllä. Kun öljy alkaa kallistua, tapahtuu kummia.

Kivihiili
Kun öljyn hinta alkaa uhkaavasti nousta, kiinnostus kivihiileen kasvaa, sillä kivihiilestä on mahdollista valmistaa öljypolttoaineiden korviketta. Kalliiksihan se tulee, mutta kun vaihtoehtojakaan ei ole useita, kivihiilestä valmistettuja polttoaineita alkaa pulpahdella markkinoille. Koska kivihiilen kysyntä vääjäämättä kasvaa, kasvaa myös sen maailmanmarkkinahinta. Se taas vaikuttaa kaikkeen muuhun kivihiilen käyttöön, kuten kaukolämpövoimalaitoksiin ja perusmetalliteollisuuteen. Kivihiilen käytön lisääntyminen tietysti lisää hiilidioksidipäästöjä, mikä ei varmaankaan ole tuoreiden ilmastosopimusten kannalta aivan ongelmatonta, mutta käytännössä vaikuttaa vääjäämättömältä.

Maakaasu
Onneksi maakaasua on vielä käytettävissä paljon. Mutta sen käy samoin kuin kivihiilenkin: Kiinnostus kasvaa ja hinta nousee. Venäjän suurille maakaasuvaroille löytyy muitakin ostajia kuin pikkuinen kännykkätehtailija Suomi. Maakaasun soveltuvuus dieselöljyn tai bensiinin korvaajana on vähän niin ja näin, mutta kyllä sitä ainakin tieliikenteessä ja kotitalouksissa voidaan käyttää. Tämäkin on Suomelle täysin tuontienergiaa.

Jätepuu
Puujätehakkeesta on metsäteollisuuden sivutuotteena aiemminkin saatu energiaa ja jonkin verran nykyistä enemmänkin voidaan saada. Mutta ei siitä saada liikenteen tarvitsemaa polttoainetta, ellei hakkeesta valmisteta esimerkiksi alkoholia tai ellei oteta häkäpönttöjä taas käyttöön. Jätepuu on sentään kotimaista, mikä onkin sen ilmiselvä etu.

Turve
Toistaiseksi ei osata nostaa turvetta sillä tavoin, että elävä pintakerros jäisi vahingoittumattomaksi. Siksi turpeennosto tekee suurta vahinkoa. Toisaalta turpeen käyttö hakevoimaloissa parantaa puunpolttoprosessin tehokkuutta ja mahdollistaa puhtaammat savukaasut. Kaikki voimalatyypit eivät välttämättä edellytä turpeen käyttöä puhtauden vuoksi.

Sadevesienergia
Varsinkin norjalaisista sadevesivoimaloista Suomi hyötyy ostamalla sähköä Norjalta. Mutta sekin on tuontisähköä, samoin kuin Venäjältä ostettu ydinvoimasähkö. Kotimainen vesivoima on käytännöllisesti katsottuna rakennettu, eikä suhteellisesti kovin suuria lisäyksiä voida tekoaltaita patoamalla enää saada.

Tuontisähkö
Sähköä voidaan tuoda Norjasta tai Ruotsista, jolloin kyseessä on pääasiassa vesivoimalla tuotettu sähkö, tai Venäjältä, jolloin kyseessä on suhteellisen riskaabeliksi osoittautunut itänaapurin ydinvoimalalla tuotettu sähkö. Tuontisähköstä, kuten mistä tahansa Suomeen tuodusta energiasta on pakko maksaa. Tulevaisuudessa energian hinta vielä nousee, tekivätpä Suomen poliitikot energiaverojen kanssa mitä tahansa.

Vety
Ajoneuvojen polttoaineeksi soveltuva vety täytyy tuottaa esimerkiksi elektrolyysillä, johon taas tarvitaan sähköä. Vetyä tuottavien ja sitä käyttävien järjestelmien rakentaminen ei ole edes alkanut vielä.

Aurinkoenergia
Suora aurinkoenergia on Suomen olosuhteissa ongelmallinen, koska tuotanto ja kulutus ovat vastakkaisvaiheisia. Toisin sanoen sitä tarvittaisiin talvella, mutta tuotanto toimii kesällä.

Tuulivoima
Tuulivoima on enemmän tai vähemmän kokovuotinen, mutta epäsäännöllinen ja lähes ennustamaton pitkällä aikavälillä. Tuulivoimaloiden avuksi tarvittaisiin joko suuria energiavarastoja tai huomattavan paljon säätövoimaa, käytännöllisesti katsoen yhtä paljon kuin tuulivoimaloiden sähköntuotantokapasiteetti on. Lisäksi tuulivoimaloiden ulkonäköön, meluun ja vaarallisuuteen liittyvät kysymykset ovat auki ainakin useiden voimalatyyppien kohdalla. On kuitenkin olemassa sellaisia tuulivoimalatyyppejä, joita nämä lisähaitat eivät koske.

Ydinvoima
Uraani on periaatteessa ulkomainen energialähde, joskin se voitaisiin louhia ja jalostaa Suomessakin. Kuitenkin itse uraanin hinnan merkitys ydinvoimasähkön hinnassa ei ole suuri, ainakaan jos louhinta- ja tuotantokustannukset eivät yllättäen nouse. Toisaalta ne voivat nousta öljyn hinnan kasvaessa. Uraanin kysynnän kasvu myös luo hinnannostopaineita. Ydinvoiman puolestapuhujat ovat käsitelleet ydinjätteen loppusijoituskysymystä liian kevyesti, vaikka kyseessä on periaatteessa tekninen ongelma. Asian käsittelyyn vain ei ole panostettu riittävästi. Mutta niin kauan kuin kysymystä ydinjätteiden loppusijoituksesta ei ole loppuun asti käsitelty, ydinvoimaloiden vastustajilla on aina jotain sanottavaa.

Energian säästäminen
Puhtainta energiaa epäilemättä on säästetty energia. Toisin sanoen, jos jokin prosessi, joka aikaisemmin on kuluttanut kaksi megawattia, saadaan toimimaan yhtä hyvin tai jopa paremmin yhdellä megawatilla, tällöin on säästetty yksi megawatti. Tähän ei kuitenkaan läheskään aina voida päästä. Valtio voi kuitenkin energiaveroilla etukäteen patistaa teollisuutta ja kotitalouksia säästämään, ennen kuin energian hinta muista syistä johtuen nousee. Energian säästäminen on kansantalouden kannalta vieläkin parempaa kuin kotimainen energia.

Mitä Suomen pitäisi tehdä?
Suomalaisten pitäisi ensisijaisesti oivaltaa olevansa paljon enemmän energiasta riippuvaisia kuin useimmat muut maailman valtiot, jo pelkästään ilmastollisista olosuhteista johtuen. Toiseksi suomalaisten pitäisi ymmärtää olevansa tällä hetkellä erittäin riippuvaisia ulkomailta tuodusta energiasta, kuten öljystä, kivihiilestä, kaasusta ja tuontisähköstä. Kolmanneksi suomalaisten täytyisi käsittää, että öljyn tuotannon kasvun taittuminen ja yleinen energian hinnan nousu johtaa maailmanlaajuiseen lamaan, jolloin Suomen hienot vientituotteet eivät enää menekään kaupaksi. Milläs sitten ostetaan ulkomailta energiaa? Edellisistä pitäisi osata tehdä johtopäätös: Millä tahansa suomalaisten tarvitsema energia tulevaisuudessa tuotetaankaan, sen tuotannon on parasta olla kotimaista.

[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]


Replies:


Post a message:
This forum requires an account to post.
[ Create Account ]
[ Login ]
[ Contact Forum Admin ]


Forum timezone: GMT+2
VF Version: 3.00b, ConfDB:
Before posting please read our privacy policy.
VoyForums(tm) is a Free Service from Voyager Info-Systems.
Copyright © 1998-2019 Voyager Info-Systems. All Rights Reserved.